ВР Груп Услуги
ЗА НАСВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитПРОДУКТИ И УСЛУГИВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕРВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитКОНТАКТИВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит

Счетоводни услуги

Ние имаме готовност да извършваме счетоводни услуги в съответствие с изискванията на Закона за счетоводсто, НСС и МСФО. Нашата работа се състои в:

 • установяване на индивидуален сметкоплан
 • поддържане и подробно записване на всички транзакции (двустранно счетоводно записване), включително на оборотна ведомост
 • изготвяне на всички изисквани от закона отчетни документи
 • изготвяне на данъчни декларации
 • ТРЗ, начисляване на заплати, водене на досие за служителите от фирмите доверители и представяне на информацията пред НАП и НОИ
 • изготвяне на годишни финасови отчети в съответствие с българското законодателство (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчети за собствения капитал, пояснения към финансовите отчети, данъчни декларации, статистически доклади)
 • представяне на необходимите доклади до съответните органи на властта
 • представляване на фирмите пред данъчните органи, Националния осигурителен институт и Националния статистически институт

ВР ГРУП ООД предлага качествени и навременни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Годишно приключване
 • Общо осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Здравно осигуряване
 • Консултации
 • Регистрации – по ЗДДС, НАП, НОИ, Агенция по вписванията
 • Вътрешен одит
 • Изготвяне на основен, допълнителен и граждански трудов договор
 • Финансово-счетоводен анализ
 • Ведомости работна заплата
 • Изготвяне и подаване на Справка декларация по ЗДДС
 • Водене на складова наличност
 • Оценяване на конкурентността на фирмите и изготвяне на стратегии за оптимизациия на дейността
 • Посредничество при кандидатстване за програмите за усвояване на средства от фондовете на ЕС
 • Други финансови и счетоводни услуги

Освен основния си офис, дружеството има и разполага с възможност да осигури изнесени работни места при клиентите си, с цел осигуряване на максимална бързина, и оперативност при обслужването им.

всички услуги

 

Независим финансов одит

„ЕФ ЕЙ ТИ СИ” ООД е в състояние да осигури пълен набор одиторски услуги в съответствие с националното счетоводно законодателство и международните счетоводни и одиторски стандарти. Наред с това ние целим да Ви предоставим комплексно обслужване, което ще спомогне развитието на бизнеса Ви. Това би могло да се постигне, чрез ползването на утвърдения подход за изготвяне на отчет за нуждите на управлението в края на всяка одиторска проверка и с професионалното взаимодействие от страна на нашия екип специалисти по време на одиторската проверка, както и във всеки един момент, в който нашите професионални качества биха могли да помогнат, и да бъдат от полза.

„ЕФ ЕЙ ТИ СИ” ООД е член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България.

Оказваните от „ЕФ ЕЙ ТИ СИ” ООД одиторски услуги включват следните дейности: заверяване на Годишните финансови отчети на фирмите, одиторска стратегия, планиране, преглед на текущото счетоводно отчитане, одиторски доклад, оценка и представяне на одиторския преглед и резултатите от него.

Управлявящи съдружници са:

 1. Диана Димитрова Цонковауправител, магистър по „Счетоводна отчетност”, регистриран одитор с диплома №414
 2. Снежана Стефанова Миланова – управляващ съдружник, магистър по „Финанси и кредит”, регистриран одитор с диплома №449
 3. Васимир Иванов Радулов – управляващ съдружник, магистър по „Счетоводство и одит на публичния сектор”, „Публични финанси” и „Застраховане и социално дело”, асистент-одитор.

Диана Цонкова и Снежана Миланова имат дълготгодишен професионален опит като  регистрирани одитори.

Диана Цонкова има професионален опит като преподавател по счетовадство, работила е  в системата на дънъчната администрация на Р. България, както и в компании от различни икономически сфери – нефтодобива, производсвото и услугите, като главен счетоводител и одитор.

Снежана Миланова е сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти. Има професионален опит в редица български и международни компании от различни икономически сфери -  одит, финанси, консултантски, търговия, фармация, като финансов одитор, финансов контрольор, риск мениджър,  и финансов мениджър.

Васимир Радулов има дългогодишен професионален опит в областта на застраховането и пенсионното осигуряване, счетоводството и одита като главен счетоводител и асистент-одитор.

Съгласно изискванията на Търговския Закон, Закона за счетоводство и Закона за независимия финансов одит, необходимо е да се извърши одиторска проверка на годишния финасов отчет на посочените за одит търговски дружества. Изискването за проверка и заверка цели да се гарантира спазването на принципите и правилата за водене на счетоводство, съгласно българското законодателство, както и да се провери дали правилно са били съставяни поддържани счетоводните документи и счетоводни регистри, и годишния финансов отчет.

Във връзка с това ще Ви осигурим получаването на независимо одиторско мнение. Ще Ви дадем и конкретни предписания по определени счетоводни проблеми, свързани с Вашата дейност.

Убедени сме, че одиторските услуги, които ние предлагаме ще задоволят напълно Вашите изисквания и нужди.

всички услуги

 

Вътрешен одит

„ВР ГРУП” ООД като член на Международния институт на вътрешните одитори и Института на вътрешните одитори в България, спазвайки всички законови и подзаканови нормативни актове, както и всички стандарти в областта на одита, се среми да предложи вътрешен одит съобразен с конкретната специфика на Вашата дейност.

Ние ще извършим всички необходими процедури, за да се осъществи един въртешен одит, който е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване, и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол, и управление.

Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.

всички услуги

 

Данъчни и правни консултации

Данъчните и правни съвети са комбинация от добро познаване на данъчната система и на човешкия капитал с цел да се помогне на бизнеса по отношение на минимизиране на разходите, максимизиране на възвръщаемостта, разширяване на предприятието и поддържане на добра работна обстановка. Данъчните съвети представляват мултидисциплинарен подход за консултиране на клиента във връзка с преките и косвени данъци, въпроси засягащи международното данъчно облагане, частни въпроси на клиента и оптимизиране на човешкия капитал. Ние помагаме на нашите клиенти да отговорят на сложността на глобалните операции в среда на различни законодателства и култури.

Ние имаме на разположение наши дългогодишни партньори, професионалисти по всякакви данъчни въпроси – както местни, така и международни. Също така имаме данъчни специалисти, които могат да извършат най-подробна експертиза по всякакви въпроси свързани с данъчното законодателство, касаещи бизнеса. Ние предлагаме проактивен подход при данъчното планиране и консултиране, стремим се непрекъснато да даваме нови идеи и концепции за намаляване на данъците.

Практиката на ВР Груп ООД по отоншение на данъците се основава на способностите и опита на нашият екип от професионалисти във връзка с намаляване на данъците на нашите клиенти, чрез креативни услуги с добавъчна стойност. Техническите експертизи и опитът в различни сфери на бизнеса, съчетани с отлични отношения с държавната данъчна администрация са ключът към добрия резултат на данъчните услуги, които предлагаме.

всички услуги

 

Консултантски услуги за бизнеса

Ние осигуряваме и консултантски услуги, това включва – оценка на надеждността на финансовата и друга информация, бизнес процедури и контроли, съгласуване с регулаторните изисквания и набавяне на информация, необходима при стратегическото планиране на финансовите операции, прилагане на вътрешен одит, преглед и компилиране на детайлна финансова информация, и дю дилиджънс.

всички услуги

 

Бизнес консултиране

Нашите решения помагат на компаниите за постигане на видими и трайни подобрения в тяхната дейност. За да постигнем това, ние разработваме решения, които да са в полза на фирмата при взимане на решения, при изграждане на организацията и за цялостните бизнес операции.

всички услуги

 

Корпоративни финанси и съдействие при бизнес операции

С прилагането на познанията ни за бизнеса и за идустриалната сфера на дейност на компаниите ние помагаме на нашите клиенти да изработват такива финасови стратегии, които да отговарат на корпоративните цели – стратегии, позволяващи им да подобрят представянето си, да изградят конкурентни предимства и да доведат до покачване на стойността на акциите на компанията. Значителен опит имаме в следните сфери:

 • дю дилиджънс – ние използваме мултидисциплинарни екипи, от наши опитни консултанти, специалисти по корпоративни финанси, данъчни експерти и счетоводители и съдействаме за съсредоточаването на усилията върху тези области, където ползите се виждат незабавно.
 • услуги във връзка с придобиване и интеграция – в подкрепа на Вашите усилия за превръщане на стратегията за придобиване в успешен оперативен резултат ние можем да намалим периода на несигурност, свързан с тази транзакция и да помогнем за увеличавенето на финасовия резултат.
 • икономически анализ на проекти - анализ на възвръщаемостта на инвестициите - ние можем да съдействаме на инвеститорите, чрез анализ на оперативните, икономическите и техническите аспекти на възможностите за развитие на техния бизнес.

всички услуги

 

Управленски консултации

Пред всяка компания стоят въпроси от стратегически, оперативен и технологически характер. Услугите, които предлага ВР Груп ООД са във връзка с управленското решаване на такива въпроси. Екипът ни се състои от опитни професионалисти, които предлагат решения за предприемачески, средно големи компании.

Услугите ни са основно в следните области:

 • Услуги по стратегическо планиране – фокусиране върху стратегическото планиране, развитие на мениджърско ниво, сливания, придобивания, създаване на организация, управление и намаление на разходите, финансово планиране и бюджетиране.
 • Подобрения в оперативната дейност – фокусиране върху подобренията в процеса на бизнеса, развитие на политиките и процедурите, преглед на операциите, управление на качеството, оценка на представянето на фирмата, интеграция при придобиванията, ускорение на оборотния капитал, своевременни услуги.

всички услуги

 

Изготвяне на бизнес планове и посредничество пред кредитните институции

Интермедиация между фирмата и кредитната институция, оценяване на бъдещата ефективност, и доходност от проекта, прогнозиране на бъдещи парични потоци от реализирането на проекта, създаване, презентация, и защита на бизнес плана.

всички услуги

 

Застрахователни консултации

Имуществено и лично застраховане – анализ на застрахователния пазар, съдействие за намиране на най-доброто застрахователно покритие на най-добрата цена.

всички услуги

 

Пенсионноосигурителни консултации

Анализ на пазара на пенсионноосигурителни услуги, консултиране и съдействие за достигане до най-оптималното спестовно решение и максимална доходност.

всички услуги

 

Здравноосигурителни консултации

Анализ на здравноосигурителния пазар, насочване на нашите клиенти към постигане на пълноценно финансово обещетение на здравни услуги и стоки.

всички услуги

ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
телефон: 02 928 23 09; 088 8 880 602; 0889 733 566; 0878 282 832
адрес:     гр. София, 1614, бул Никола Петков 51, ет 4, ап 20
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит