ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
ЗА НАСВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитПРОДУКТИ И УСЛУГИВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕРВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитКОНТАКТИВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит

Застрахователен брокер „ВР ГРУП”


„ВР ГРУП” е лицензиран застрахователен брокер от Комисия финансов надзор и е вписан в регистрите на КФН.

Застрахователен брокер „ВР ГРУП” разполага с екип от обучени сътрудници, които във всеки един момент, 24 часа в денонощието, са на разположение за обслужване и съдействие на нашите клиенти.

Застрахователното посредничество на застрахователен брокер (ЗБ)„ВР ГРУП” между крайния клиент и застрахователните компании е абсолютно БЕЗПЛАТНО!

Основни услуги, които предлага ЗБ „ВР ГРУП”:

  • Избор на подходящ застраховател и подходящ застрахователен продукт;
  • Анализ на нуждите на клиента и съдействие за най-добра цена;
  • Оптимизиране на застрахователните покрития;
  • Участие в положителния финансов резултат при ниска квота на щетимост;
  • Контролиране и своевременно осведомяване за вноските и падежите по текущите и изтичащите застрахователни договори;
  • Администриране и правна помощ при застрахователни щети;
  • Анализ и проучване на застрахователния пазар , изготвяне на индивидуални оферти и програми;
  • Следене на всички нови тенденции на застрахователния пазар.

Всички клиенти на ЗБ „ВР ГРУП” получават безплатна правна помощ по застраховките, които са сключили чрез Брокера.

Правната помощ се изразява основно в следните три направления:

- времето преди слключването на застраховката:

анализ на покритите рискове, тълкуване на застрахователни термини и казуси, тълкуване и анализ на Общите условия по договорите, разяснения по общи и специални изключения, ползване на базата от правна информация и връзки на Брокера;

- времето на действие на застрахователния договор:

промени и трансформации, допълнителни условия, учредяване на залози в полза на трети лица (банки, лизингови дружества и др.), издаване на анекси и добавъци към сключените застраховки;

- при настъпване на застрахователно събитие

класифициране на събитието, тълкуване за покрит риск по застраховката, спазване на сроковете по Общи Условия на застраховакта, Кодекса за застраховане, Търговския закон, ЗЗД, преразглеждане и преговаряне в процеса на оценка на щетата, изготвяне на допълнителни молби, обжалване на вече издадени решения.

ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
телефон: 02 928 23 09; 088 8 880 602; 0889 733 566; 0878 282 832
адрес:     гр. София, 1614, бул Никола Петков 51, ет 4, ап 20
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит